» De Aalstermethode.
Foto In de periode waarin men van het imkeren met de traditionele bijenkorf overging naar het bijen houden in moderne bijenkasten, ontstond de vraag om een aangepaste bedrijfsmethode voor het houden van bijen.

De mogelijkheden die de bijenkast bood konden dan beter worden benut. De ouderwetse bijenkorf van gevlochten roggestro had de beperkingen van de vaste bouw. De bijenkast met de uitneembare raampjes gaf de imker ruimere mogelijkheden in de omgang met bijen.

Door de inbreng van vakbekwame imkers, onderzoek van het toenmalig Rijksbijenteeltconsulentschap en de proefbijenstand Ambrosiushove te Hilvarenbeek, is een methode ontwikkeld die de naam "Aalstermethode" heeft gekregen van de heer Evers te Aalst in Noord Brabant.

De Aalstermethode heeft als basismethode voor het bijenteeltonderwijs haar waarde bewezen. Voor de beginnende imker is het een vertrouwde handleiding in de omgang met bijen en de bijbehorende materialen van groot belang. Vooral het leren omgaan met bijen volgens een doordacht systeem is voor een beginnende imker van groot belang om tot verantwoordt vakmanschap te komen.

ENIGE VOORNAME VOORWAARDEN TOT SUCCESVOL IMKEREN.
1. Voldoende kennis en inzicht in de plaatselijke drachtomstandigheden.
2. Het beheren van sterke gezonde bijenvolken bij het begin van elke dracht.
3. Een verantwoordt regelen van het zwermen.
4. Streef naar eenvoud en regelmaat bij het behandelen van bijenvolken.
5. Noteer zorgvuldig uw ingrepen en handelingen met daarbij de volksontwikkeling op de kastkaart.
6. Vergelijk uw resultaten met die van andere imkers en blijf voldoende op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
7. Besteedt een deel van uw tijd aan de bijen en een ander deel van uw tijd voor de bijen.

DE AALSTERMETHODE HET JAAR ROND.
Om de voorjaarsdracht, onder anderen fruit en koolzaaddracht optimaal te kunnen benutten worden de hoofdvolken met de vegers van verleden jaar bij het begin van de dracht met elkaar verenigd. We beperken hierdoor wel het aantal volken, maar de kwaliteit van de volken wordt beter. De ramen met broed en bijen van hoofdvolk en veger worden om en om in een bovenbak gehangen. We zorgen ervoor dat ongeveer even grote plekken broed naast elkaar komen te hangen. De overgebleven raampjes worden in de onderbak gehangen en aangevuld met uitgebouwde raten. De hoofdvolken zijn hierdoor voor de tijd van het jaar behoorlijk sterk en de leeggekomen vegerkastjes zijn weer beschikbaar om straks weer veger in te maken.

REGELEN VAN HET ZWERMEN.
Door het zwermen wordt het aantal volken groter, maar de volken zelf worden kleiner. Daarbij, ongecontroleerd zwermen leidt tot grote overlast bij anderen en is dus ongewenst en ongepast. Daarom rust er bij de imker de plicht om het zwermen in zekere banen te leiden. Daarom maken we van elk hoofdvolk tijdig een kunstzwerm, de veger. In de praktijk is rond 20 mei een goed moment voor het maken van de veger. Vaak is dit moment de drachtpauze tussen voorjaarsdracht en zomerdracht.

DE VEGER.
De koningin wordt opgezocht en met 6 tot 7 raampjes bijen uit het broednest in een 6-raamkastje afgeschud. Het beste resultaat wordt bereikt als men het raampje waarop de koningin zich bevindt, in zijn geheel in de 6-ramer hangt. Dus raampje en koningin met de daarbij aanwezige bijen en broed. De resterende raten mogen kunstraat zijn. De vliegbijen gaan terug en men houdt een kleine kunstzwerm over. Het hoofdvolk wordt door deze behandeling bijna niet verzwakt. Het 6-raamkastje krijgt een nieuwe plek op de stand. De naam veger voor dit type kunstzwerm is te danken aan het feit dat in de beginperiode de bijen van de raampjes werden geveegd met bijenveger. De nieuwe standplaats van de veger komt naast het hoofdvolk.

HET JUISTE MOMENT.
Bij de zomerdracht moet het hoofdvolk een jonge bevruchte, leggende koningin hebben en daarom maken wij de veger bijna een maand voordat de zomerdracht begint. Dan kan de jonge koningin in het hoofdvolk juist aan het leggen zijn als de linde beginnen te bloeien. Bovendien is er aan het begin van de dracht nog weinig broed te verzorgen en zijn er dus veel haalbijen beschikbaar.

DE VEGER VOEREN.
De vliegbijen, die wij bij het maken van de veger afschudden, keren allen naar hun oude standplaats terug. Na een paar dagen bestaat de veger dus alleen uit de oude koningin en uitsluitend jonge bijen die nog niet direct op dracht uit gaan. Daarom moet de veger worden gevoerd. We geven, liefst Apifonda een flinke hoeveelheid. Om roverij te voorkomen voeren we pas een of twee dagen nadat de oude bijen zijn afgevlogen. Daar jonge bijen in staat zijn uitstekend te bouwen, geven we de veger zoveel mogelijk raampjes met kunstraat, die mooi en vlug worden uitgebouwd.

DOPPEN UITBREKEN.
Als de oude koningin uit het hoofdvolk is verdwenen, gaan de bijen, als gevolg hiervan, redcellen bouwen. Waaruit dertien dagen na het maken van de veger, jonge koninginnen worden geboren. Het is vrijwel zeker dat er, als wij niet ingrijpen, nazwermen komen. Om dit te voorkomen, verwijderen wij zorgvuldig alle doppen. Nadat wij ons er van hebben overtuigd dat er een "tuttende" koningin of een uitgelopen dop aanwezig is. Het doppen breken dient zorgvuldig te gebeuren, bij voorkeur na zestien uur in de namiddag. Schud alle bijen van de raampjes om geen dop over het hoofd te zien.

ONZE VRIJE TIJD.
Als we ons realiseren dat deze methode toe te passen is voor het merendeel van de imkers met een dagtaak elders, kunnen we als voorbeeld de veger maken op zaterdag. Dertien dagen later, na zestien uur is op vrijdagavond. Om deze reden is de Aalstermethode geschikt voor de vrijetijdsimker, met een normale dagtaak.

DE BRUIDSVLUCHT.
De periode tussen het moment dat de jonge koningin geboren wordt en 3 weken daarna geldt als de bronstperiode van de koningin. In deze periode gaat de jonge koningin meerdere malen op bruidsvlucht. Na deze periode gaat de jonge koningin aan de leg. Tijdens de bronsttijd moet men niet met het betreffende bijenvolk reizen of in de directe omgeving van de bijenstand, ingrijpende veranderingen aanbrengen.

DE SLAG OM DE ZOMERDRACHT.
Het hoofdvolk versterken. De vegers staan bij het begin van de zomerdracht om en om tussen de hoofdvolken. Als de dracht goed aan de gang is, zien we dat de veger zich zodanig ontwikkelt heeft dat deze weer zwermplannen krijgt. Bij de hoofdvolken zien we dat deze beschikken over geslotenbroed van de jonge koninginnen. De vegers plaatsen we nu uit de rij. Door de vegers nu op de hoofdvolken af te laten vliegen worden de veger zodanig verzwakt dat verdere zwermplannen worden uitgesteld, de hoofdvolken verkrijgen door de aanvliegende vliegbijen van de vegers extra personeel om de honingoogst binnen te halen.
Let wel: Deze operatie slaagt alleen als de volgende voorwaarden met elkaar in overeenstemming zijn:
1. Vegers en hoofdvolken moeten om en om bij elkaar staan en goed op de dracht zijn ingevlogen.

2. De hoofdvolken moeten beschikken over geslotenbroed en voldoende ruimte met uitgebouwde raampjes voor de opslag van de honing.

3. Het laten afvliegen alleen uitvoeren bij goede dracht en goed vliegweer. Omstreeks half juli is het einde van de zomerdracht.

BROED AFNEMEN VOOR DE NAJAARSDRACHT.
Na de zomerdracht hebben de vegers zich geheel hersteld van het verlies aan vliegbijen. Als er nog een najaarsdracht te verwachten is, zoals de heide, kunnen we het hoofdvolk opnieuw versterken. Dit maal door raampjes met veel gesloten broed uit de vegers aan de hoofdvolken te geven. De aanwezige vliegbijen blijven uiteraard bij de vegers. De tijd waarop men broed afneemt is rond 15 tot 20 juli. De hoofdvolken beschikken nu over meer vliegbijen tijdens de najaarsdracht. De vegers hebben tijdens de najaarsdracht gelegenheid zich voldoende te herstellen.

INWINTEREN.
Het "inwinteren" moet vooral tijdig gebeuren. Bloeit de heide omstreeks 15 augustus tot 8 september, dan direct na de heidedracht de honing afnemen en vrij snel daarop beginnen met voeren. Flinke hoeveelheden met een sterke suikeroplossing (2 delen suiker, 1 deel water) of kant en klare "invertsuiker" oplossing. Na het voeren controleren of alle volken genoeg hebben. Genoeg wil zeggen: minstens 10 kilogram verzegeld voer in de raten. Dit gewicht is te schatten als we weten dat 1 vierkante decimeter verzegelde raat ongeveer een halve kilo wintervoer bevat. In het ratenbestand waarop het volk overwintert dient eveneens voldoende stuifmeel aanwezig te zijn. Het voer dient zoveel mogelijk rond de wintertros te zijn opgeslagen omdat de bijentros bij strenge koude het contact met het voer behoudt. Als algemene norm van de volkssterkte op het moment van inwinteren wordt aanbevolen dat volken welke over minder dan zes raampjes bezet met bijen beschikken, met andere volken worden verenigd door middel van de krantenmethode.

SAMENVATTING.
De oorspronkelijke Aalstermethode moet worden beschouwd als een voorbeeld van een twee koninginnen methode.
De gestelde richtlijnen geven vooral aan beginnende imkers een mogelijkheid om volgens een beproefde methode te leren werken en omgaan met het ingewikkelde gedrag van bijen. De uit te voeren handelingen kunnen overwegend plaats vinden in de vrije tijd en het ongebreide zwermen wordt tot een minimum beperkt. Door het leren beheren van sterke bijenvolken zonder zwermplannen bij het begin van elke dracht, is de kans om honing te winnen vrijwel zeker.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Bijenstand Zutphen

 • De bijenstand "IEMERUTA" Keppelstraat 4 te Zutphen (Nederland) Mobiel: 06-17949136 E-mail: willemvelberg@hotmail.com

CARNICA IMKERS

Te Koop:

 • Carnia F1 2019. Levering periode van 23 juni. Te bevragen via telefoon: 06-17949136 of E-mail: willemvelberg@hotmail.com. Voor 7 mei opgeven

Richtprijs Carnica

 • ALS RICHTPRIJS GELDT DAN: ******> 3 Raampjes € 60,00 ******> 3 Raampjes € 40,00 F1) ******> 6 Raampjes € 90,00 ***> 6 Raampjes € 70,00 F1) ****> Aangebroede dop € 2,00 ******> Rijpe doppen € 7,00 **> Carnica koningin € 40,00 ***> Een F1 koningin € 15,00 ***> Eendaags larfjes gratis >>> Opgeven voor 7 mei <<< @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Telefoon 06-17949136 of willemvelberg@hotmail.com

NBV - Afd. Zutphen e.o.

 • Reeds ruim voor de tweede wereldoorlog bestond de Imkervereniging Zutphen en Warnsveld, welke verenigingen in de oorlog ontbonden werden. Na de oorlog werd er geleidelijk weer gestart en werd bij akte de nieuwe oprichtingsdatum (1 februari 1943) vastgesteld, waardoor onze Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling Zutphen inmiddels 74 jaar bestaat. Een vereniging met eigen statuten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De afdeling Zutphen is aangesloten bij de "NBV". Het secretariaat van de landelijk vereniging is gevestigd: Grindweg 273, 6704 AP te Wageningen - Tel. 0317-422422 - Klik naar Bijenvereniging Zutphen - Klik hier: Bijenhouders.nl - Klik hier: Bijenhuis.nl

Koningin merken

 • In 2012 had de koningin een geel kleurtje. Volgend jaar, in 2013 krijgen mijn koninginnen een nieuw kleurtje. Maar weet je ook welke? Hierbij geef ik nog eens een geheugen steuntje. Wit: als het jaartal eindigt op 1 of 6 - Geel: als het jaartal eindigt op 2 of 7 - Rood: als het jaartal eindigt op 3 of 8 - Groen: als het jaartal eindigt op 4 of 9 - Blauw: als het jaartal eindigt op 5 of 0

Moord op de Honingbij !!

De bevruchte Koningin !!

Bijentips.

 • MAAK VAN JE TUIN EEN BIJENPARADIJS. Door slim samen te werken met de natuur, maak je van de (achter)tuin een veilige en aantrekkelijke plek voor bijen. Ga naar Bijentips

Bijenstand "IEMERUTA"

 • Wordt nog bijgewerkt

Voorjaarsinspectie.

Een kijkje bij de bijen!

Honingmarkt Zutphen

 • Zaterdag 13 augustus van 09:00 uur tot 16:00 uur. Zaterdag 1 oktober van 09:00 uur tot 16:00 uur. Honingmarkt en Milieumarkt op de Houtmarkt te Zutphen. Inl.: 06-81232898

Buien radar Zutphen

 • Klik hier: Buienradar Zutphen. 23 januari 2013, gunstig weer voor de bijen. Voorjaarsschoonmaak in de winter Met de sneeuw half december leek de winter zijn intrede te doen. Vlak voor de kerst brak echter een periode met temperaturen van meer dan 10 graden aan. De bijen kwamen massaal te voorschijn voor een sanitair rondje. Ondertussen werden ook de overleden bijen uit de kast gesleept. Het is normaal dat s winters een flink percentage van de bijen in een volk het loodje legt. Let op dat de vliegspleet tijdens een koude periode niet verstopt raakt met dode bijen. Waar moet u in deze wintermaanden als bijenhouder nog meer op letten?

Bijensterfte Trosradar

VCI - Mentor Gelderland

Melk en Honing

Loon na werken.

De Bijenteelt.

Over Bijen Houden !!!!!!

Nieuwsbrief

Basiscursus Zutphen

Zutphen Bijenstad

 • Welkom op Marsweg 115-1, 7202 AT in Zutphen. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 tot 15:00. info@zutphenbijenstad.nl - 06 342 92 520 Bijen zijn een belangrijke schakel in de wereldvoedselproductie. De bijensterfte is een mondiaal probleem waar Zutphen Bijenstad aandacht aan besteedt, lokaal oplossingen voor aandraagt en nationaal inspireert. Klik hier: Zutphen Bijenstad.nl

Tuinieren voor dieren.

 • TUINIEREN VOOR (WILDE) DIEREN. Of je nu een grote of een kleine tuin hebt, landelijk of in de stad: met een paar eenvoudige aanpassingen leer je meer dieren in de tuin te lokken. Maak zelf een egelhuis, vlinderkroeg, bijenflat, minivijver, vogelbistro of paddenhotel! Plant nectar- en stuifmeelbronnen aan en ervaar het resultaat. Klik hier: Bestel in het Bijenhuis

Petitie red de bijen.

 • RED DE HARDWERKENDE BIJEN. Bijen bestuiven meer dan 70% van onze belangrijkste landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus niet alleen erg belangrijk voor het ecosysteem, maar ook voor ons. Helaas zijn veel nieuwe bestrijdingsmiddelen levensbedreigend voor de bij. Ga naar Red de Bijen.

David de Gorterpad

 • De natuurwandeling in de stad Zutphen loopt door de groenzoom ten noorden van de Laan naar Eme vanaf de kinderboerderij "de Schouw" aan de Schouwlaaksweg via de Jeugdtuinen "de Kaardebol" aan de Harenbergweg naar het Graaf Ottobad en door de Heemtuin weer terug. Het gedeelte dat over de schouwpaden langs de beken loopt, is vooral bij nat weer moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn 4 wandelingen uitgezet: de rode wandeling is 1,1 kilometer lang en loopt rond "de Schouw". De gele wandeling loopt over "de Kaardebol", door de Heemtuin en langs de Bijenstal Zutphen en is 1,6 kilometer lang. Ook is er een groene wandeling, die bij "deSchouw" begint, over het "Landje van Tichelen" naar de Bijenstand Zutphen loopt en langs de Onderlaatselaak en Vierakkerselaak weer terug naar "de Schouw". Deze wandeling heeft een lengte van 2,4 kilometer. Bij de Bijenstal Zutphen sluit deze groene wandeling aan op de blauwe wandeling, die rond de vijver en door de Heemtuin loopt. Deze laatste wandeling is 2,6 kilometer. De groene en de blauwe wandeling vormen samen "Natuurpad David de Gorter" met een lengte van 5 kilometer. Wil je meer weten over de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie en de IVN-afdeling Zutphen-Warnsveld e.o.. Kijk dan op onze website: klik dan IVN Zutphen

Solitaire bijen.

 • De verscheidenheid aan wilde bijen (klik dan wilde bijen) in Nederland daalt. Tegelijkertijd neemt ook de verspreiding van plantensoorten die door bijen worden bestoven af. Een nieuwe studie van onderzoekers levert het tot nu toe sterkste bewijs dat de voortekenen zichtbaar worden van een werelwijde bestuivingcrisis in de natuur. Om solitaire bijen te lokken kun je een boomstammetje ophangen tegen een schuur of dergelijk, waarin men een aantal gaatjes boort van 4 tot en met 8 millimeter en in het vroege voorjaar zul je zien dat ze snel worden bewoond. Na afwerking van het broednest worden de gaatjes dichtgemetseld. Klik dan: De Nederlandse Bijen

Over drachtplanten.

 • Wanneer we de natuur willen observeren zien we dat vanaf de maand februari de eerste drachtplanten uitlopen. Hiermee wordt natuurlijk bedoeld: planten en bomen die voor de bijen als nuttige stuifmeelleverancier fungeren, terwijl sommige soorten later in het seizoen ook nog nectar opleveren. Hieronder drukken we een lijst af van de meest belangrijkste drachtplanten. FEBRARI: hazelnoot en sneeuwklokje. MAART: krokus en wilg in al de verschillende soorten met katjes (de gele geven stuifmeel en de groene katjes leveren nectar). APRIL: wilg, vroege (Noorse) es en kers. MEI: zure kers of kriek, appel en koolzaad. JUNI: acacia, gel mosterd, phacelia en spork. JULI: spork, phacelia, linde, braam en ligustrum (veel in sierhaagvorm, maar dan niet zoals bij mijn buurman, die de haag telkens juist voor de bloei opsnoeit, terwijl hij alleszins gedurende verschillende dagen dan nog een aangename parfumlucht mist, want ligustrum verspreidt een sterke aangename geur). AUGUSTUS: ligustrum, heide (erica), phacelia, witte mosterd en spork. SEPTEMBER: phacelia, herfstaster en spork. OKTOBER/NOVEMBER: herfstaster en klimop. november/DECEMBER/JANUARI: nihil. Ga naar Drachtplanten.nl

De Bijendans.

 • Klik naar de Bijendans. Bijen hebben een bijzondere manier om de locatie van voedselbronnen aan elkaar door te geven de bijendans. Op deze manier kan er zo efficient mogelijk voedsel het volk ingehaald worden dat zo nodig is voor de steeds weer terugkerende wintermaanden. We onderscheiden hierin de rondedans en kwispeldans. bij de rondedans in een kleine cirkel lopen (met in het midden maar 1 cel). De aandachtige andere haalbijen lopen achter haar aan. Na enkele volledige cirkels draait ze zich om en loopt in de tegenovergestelde richting, met enkele haalbijen weer achter haar aan. Dit kan wel zo'n 10 minuten doorgaan. Daarna laat de haalbij weer een beetje van het voedsel proeven en volgt er een herhaling van de dans. Hierna kunnen de toeschouwers op eigen gelegenheid de bron vinden. bij de kwispeldans in een halve cirkel lopen. Op het einde van deze cirkel keert ze in een rechte lijn naar het begin terug. Tijdens het rechte stuk kwispelt ze (vandaar kwispeldans) met haar achterlijf. Dan herhaalt ze de halve cirkel en het rechte stuk maar de andere kant op. De richting tot de voedselbron wordt aangegeven door de hoek die de haalbij maakt met de verticale as (want deze dans gebeurt naar boven). Dit is de hoek van de weg naar de bron ten opzichte van de zon. De afstand wordt aangegeven middels de snelheid waarmee de haalbij danst. Hoe sneller, hoe dichterbij.

Bestuiven.

 • Een middelmatig sterk bijenvolk telt ongeveer 20.000 bijen. Iedere minuut vliegen gemiddeld 80 bijen uit. Dat is per uur en per volk 60x80 = 4800 uitvluchten. Bij iedere uitvlucht bezoekt een bij minstens 50 bloemen. Per uur worden dus door een volk bevlogen 50x4800 =240.000 bloemen. Dat is per dag (van 10 uren) 10 x 240.000 = 2.400.000 bloemen. Dus in 100 vliegdagen 100 x 2.400.000 = ruim 200 millioen bloemen. Stel dat bij 1/10 de bezochte bloemen bevruchting plaats heeft, dan blijven 20 millioen bevruchtingen. Stel 8000 bevruchtingen op 1 eurocent dan heeft dat een waarde van 20.000.000 gedeeld door 8000 is 2500 eurocent dus 25,00. Dat deze cijfers niet overdreven zijn en de waarde der bijen vooral bij vruchten cultuur sterk te voorschijn treedt, weet iedere vruchtenkweker, want tal van soorten vruchtbomen zijn zelfsteriel en moeten daarom het stuifmeel van andere bomen ontvangen door insectenbezoek. Klik naar PLANTENLES

Propolis.

 • Dit kostbaar product ligt aan de basis van de genialiteit van de natuur, dat bijen dit hars van de botten van planten en bomen inhalen en verdelen, volgens het uitstekende hygienesysteem dat bijenvolken aangeboren is, waarvan slechts een voorbeeld: de weg aan het vlieggat is met propolis bedekt, zodat elke binnenkomende bij er over loopt en daarbij haar voeten ontsmet. Wat de moderne mens bij het baden doet, doen de bijen al miljoenen jaren! Klik naar: HET VERZAMELEN VAN PROPOLIS.

"Bloemenmaand"

 • Wat ik het jaar door zal schrijven, is op een simpele manier uitleggen wat er te doen valt. Beginnende imkers kunnen niets met ingewikkelde handelingen verrichten. De maand mei draagt niet voor niets de naam "bloemenmaand". Er bloeit zoveel dat de bijen in het algemeen niet alles kunnen bevliegen. De kasten lopen vol met de voorjaarshoning. Velen staan op fruit- of koolzaaddracht. Deze bijenvolken moet men zeker niet storen, ze werken en dus maken ze ons geluk.

"Honingmaand"

 • Een week mooi weer op deze drachten zijn voldoende om volle honingkamers voort te brengen. Het is dan ook een plezier om deze rond 15 mei te slingeren. Vergeet niet dat deze honing vlug kristalliseert, dat wil zeggen dat 2 dagen in de rijper voor sommigen reeds te veel is!!!

"Zwermmaand"

 • Een bijenzwerm in de maand mei/juni is geen ramp. Dikwijls komem de bijen reeds met gesloten doppen van een voorjaarsdracht terug. Hoor goed of er reeds een jonge koningin aanwezig is ("tuten en kwaken"). In dit laatste geval breken wij de doppen rond 19:00 uur tot 20:00 uur en vergeten vooral niet de moerroosters weg te nemen. Als wij in dit geval het gesloten broed met bijen, doch zonder dop noch koningin boven een moerrooster hangen, kan dit bijenvolk nog een goede zomeroogst leveren. De korfimkers wisten het goed: een hoofdzwerm van mei was een ideaal begin voor een heidekast. Mei is niet enkel een mooie bloemenmaand, maar de maand voor de imker waar hij/zij met volle teugen van geniet.

Tijm.

 • In mei tot oktober bloeien de kleine paarsblauwe bloemen en wordt de plant een geliefde plaats voor bijen. Tijm is een onopvallend plantje, maar is ook veel meer dan "slechts" een huismiddeltje tegen hoest, keelpijn en bronchitis. Er zijn 215 soorten bekend en de vele werkingen worden al duizenden jaren met succes toegepast. Deze diversiteit en meervoudig heilzame werking maakten dat de Oostenrijkse Vereniging voor Wetenschappelijke Aromatherapie hem als aromatische plant van het jaar 2013 koos.

Albert Einsteins gelijk.

 • Albert Einstein deed de voorspelling dat wanneer bijen uitsterven, mensen daarna nog maar vier jaar kunnen overleven. Maar deze bestuivers zorgen ervoor dat ons ecosysteem werkt. Wat beangstigd is, is dat de bestuivers, roofdieren, prooien, planten en oceanen, waar we ons voedsel, zuurstof en water vandaan halen risico lopen. Wordt imker, plant een tuin. Ga met de fiets. Denk aan de oceanen, de bijen, het milieu: het zijn je buren.......

Bijen in Nood.

Dans van de honingbij.


Copyright 2002-2018